Direkt användbar utbildning för lyhört bemötande

Välkommen.

Ditt intresse glädjer mig för just du kan göra skillnad. Taktipro används för att stärka lyhört bemötande med varsam beröring i den nära kontakten mellan människor. Enbart teori räcker inte. Man måste träna som när man lär sig cykla eller simma. Genom att hela tiden omsätta teori i praktisk träning är utbildningen värdefull oavsett var i vårdhierarkin du befinner dig. När man väl kan det finns kunskapen alltid med dig. Det är en uppskattad kompetensutveckling.

Som barn och distriktssköterska utvecklade jag för mer än fyrtio år sedan Taktipro- originalmetoden. Med grund i bemötandet, att vilja människan väl, började jag att tillämpa metoden på barn. Senare för personer med funktionshinder och äldre. Utbildningar startades i samarbete med professor Barbro Beck-Friis som hela sitt liv arbetat för att öka kunskapen om demens och palliativ omvårdnad. Du vidgar vyerna, stärker omhändertänksamhet, fördjupar kvalitén och underlättar mötet med de som är sköra, inte själva kan föra sin talan, är vid livets slut och allra våra minsta. Just du kan göra skillnad.

UTBILDNING ANPASSAD FÖR ER

Utbildningen är uppdelad i flera steg för att man skall kunna lära sig i sin egen takt. När något är riktigt bra kommer det efterföljare, mer eller mindre kompletta. ofta kombinerat med beteckningar som terapeut, pedagog etc. Vår utbildning är unik och allt som behövs ingår. Självklart lär vi ut i små grupper eftersom Taktipro är metoden för närvaro och lyhördhet. Alla deltagare får hjälp och stöd.

Välkommen till våra utbildningar med praktisk träning och teori som ger kunskap som kan tillämpas direkt.
Siv Ardeby, utvecklare av originalmetoden.